İşaret Dili Nedir Kimler Kullanır

İşaret Dili Nedir, İşaret Dilini Kimler Kullanır Özellikleri

İşaret dili, sözlü iletişimin kurulamadığı ya da kurulmak istenmediği durumlarda vücut hareketleri, özellikle de el ve kol hareketle­riyle anlaşmayı sağlayan iletişim biçimidir Konuşmadan daha eski bir tarihi olduğu sanılmaktadır. Yüz buruşturma, omuz silk­me, işaret etme gibi bazı basit kullanımların yanı sıra, el işaretlerinden oluşan bir alfabe­si olan ve yüz ifadeleriyle desteklenen ayrıntılı bir el işaretleri sistemi de işaret dili kapsamına girer. Birbirinin dilini bilmeyen kişiler arasında, bir ya da birkaç konuşmacı­nın sağır-dilsiz olduğu durumlarda işaret diline başvurulabilir.

Dil engeli: Alfabelerinde aynı karakterleri kullanmakla birlikte bunları tümüyle farklı telaffuz eden Çinlilerle Japonlar, avuçları­nın içine çizdikleri karakterleri birbirlerine göstererek anlaşabilirler. Afrika, Avustral­ya ve Kuzey Amerika’da da birbirinin dilini bilmeyen halkların uzun süre işaret diliyle anlaştıklarını gösteren kanıtlar vardır. Bun­lar arasında en yaygın olarak bilinen örnek, 19. yüzyılda Kuzey Amerika’daki Ova Yer­lilerinin kullandığı işaret dilidir. Bu toplu­luklar birbirinden farklı diller konuşmakla birlikte benzer bir çevrede, benzer yaşamlar sürüyorlardı. Bu yüzden de ortak simgeler bulmaları güç değildi. Örneğin “konuşma­cı” açıp kapadığı avcunu sıçrama hare­ketleriyle ileri doğru götürünce bunun koşan bir geyiğin sağrısı olduğu anlaşılıyor­du. Göğe doğru çizilen bir daire, ay ya da ay gibi soluk olan bir şey anlamına geliyor­du. İşaret parmağı üzerinde bir açı biçimine getirilmiş iki parmak bir atlıyı, yılanın çatallı dili gibi ağızdan dışarıya doğru çıkar­tılan iki parmak yalan ya da ihaneti, uzun saçları omuzdan aşağı fırçalama hareketi de bir kadını anlatıyordu. Bu işaret dili o kadar benimsenmişti ki, dilleri farklı olan birçok Yerli topluluğu, bu dil aracılığıyla birbirle­rine uzun ve karmaşık öyküler anlatabili­yordu.

Konuşma özrü: Yerlilerin kullandığı işaret dili, zamanla nesneleri, eylemleri ve kav­ramları gösteren ya da betimleyen el ve vücut hareketlerinden oluşan bir sözlüğe dönüşmüştü. Ama bu sözlük, el ve vücut hareketleriyle anlatılamayacak sözcükleri içeriyordu. Sonraları ise sağır ve dilsizlerin sözcükleri ve sesleri anlatmalarını sağlayan, bazıları konuşma dili kadar karmaşık ve esnek bir dizi işaret dili geliştirildi. Bunların ilki, 18. yüzyıl ortasında Epee rahibi Char­les Michel’in geliştirdiği sistemdi. Yoksul sağır çocukları eğiten ilk kişi olan Michel’in geliştirdiği bu sistem, Fransızca sözcükleri el işaretlerinden oluşan bir alfabe aracılığıy­la gösteriyor ve kavramları basit gösterge­lerle anlatıyordu. Daha sonra bu sistem temel alınarak bugün Fransa’da kullanılan ve Amerikan İşaret Dili (ASL) gibi birçok ulusal işaret dilinin kaynağını oluşturan Fransız işaret Dili (FSL) geliştirildi. Fransız İşaret Dili’ni ABD’ye 1816’da, Connecticut eyaletinin Hartford kentindeki Amerikan Sağır ve Dilsizler Okulu’nu ku­ran Thomas Gallaudet getirdi. ABD’de kullanılmakta olan çeşitli sistemlerle birleş­tirilen bu yeni işaret dili, bugün ABD ve Kanada’da 500 binden fazla sağır-dilsizin kullandığı Amerikan İşaret Dili’ni oluştur­du. Bu dil, ABD’de en çok kullanılan diller arasında dördüncü sıradadır. Çeşitli ulusal işaret dillerindeki göstergeler konuşma dil­lerindeki sözcükleri değil de kavramları belirttiklerinden, bu diller kendi ülkelerin­de konuşulan dillerden çok birbirlerine yakındır. İşaret dilleri, ülke içindeki bölge­sel, etnik ve toplumsal lehçe ayrılıklarını da azaltır.

Konuşmaktan kaçınma: Konuşmamaya ye­min etmiş tarikat üyeleri ya da dine bağlılı­ğın ve alçakgönüllülüğün ifadesi olarak konuşmaktan kaçınan kişiler, bir işaret dili kullanma gereğini duyarlar. Manastırların sessiz ortamında, birbirine yemek uzatmak ya da istenen nesneyi işaretle anlatmak gibi doğal hareketler genellikle iletişim kurmada yeterli olmuş, özel bir iletişim sistemi geliş­tirmeye gerek duyulmamıştır. Yaşamının yaklaşık son 10 yılında hiç konuşmayan Hintli dini önder Meher Baba, önce İngiliz­ce alfabenin yazılı olduğu bir tahtada mürit­lerine harfleri göstererek, daha sonra el ve vücut hareketlerinden oluşan bir işaret dili­nin yardımıyla birçok kitap yazmıştır. Aziz Bede ise, rakamları gösteren el işaretlerin­den oluşan bir işaret dili geliştirmiştir; bu sistemde her rakam, sırasıyla Latin alfabesindeki harfleri (örn. 1 rakamı A’yı, 7 G’yi vb) gösteriyordu. Bede’nin bu sistemi, sa­ğırlarla konuşmak için mi, yoksa konuş­maktan kaçındığı için mi geliştirdiği bilin­memektedir.

İşaret Dilinin Tarihi ve işaret dili nedir kimler kullanır konusunda bilgiler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.